OTHAIM, RABWA

OTHAIM, RABWA
NORTH RING ROAD
RIYADH